Dự án
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á TẠI THỦ DẦU MỘT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á TẠI THỦ DẦU MỘT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
   
                                                                                                                          Lắp đèn chiếu sáng xưởng
 
   
Kiểm tra tủ trung thế                                                        Kéo cáp trung thế

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án